(NORMAL SITE)
dactinomycin
放线菌素D (fang4 xian4 jun4 su4 D)
дактиномицин
dactinomycine
dashed line
虚线 (xu1 xian4)
ئۈزۈك سىزىق
data
数据 (shu4 ju4)
سانلىق مەلۇمات
données
подаци
data
بيانات
data collector
سانلىق مەلۇمات يىغقۇچ
جمع البيانات
dead zone
zone morte
decentralize
descentralizar
decision analysis
决策分析 (jue2 ce4 fen1 xi1)
rozhodovací analýza
decision variable
决策变量 (jue2 ce4 bian4 liang4)
decomposition (math)
разложение
décomposition
تفكيك
decrease (intransitive verb)
降低 (jiang4 di1)
كېمەيمەك
опадати
감소하다
poklesnout, klesat
تناقص
decrease (noun)
下降 (xia4 jiang4)
تناقص
decrease (transitive verb)
减少 ; 降低 (jiǎn shǎo; jiang4 di1)
смањивати се
snížit
أنقص
decreasing function
减函数 (jiǎn hán shù)
كېمەيگۈچى فۇنكسىيە
опадајућа функција
klesající funkce
دالة تناقصية
define
定义 (ding4 yi4)
определить
définir
عرّف
defined
定义的 ; 确定的 (dìng yì de; què dìng de)
ئېنىقلانغان
определённый (ое/ая/ые)
дефинисана
definovaný
معرّف
Ø
definite integral
定积分 (dìng jī fēn)
коначни интеграл
určitý integrál
تكامل معرف
definition
定义 (dìng yì)
ئېنىقلىما
определение
définition
дефиниција
definice
تعريف
Ø
deflection (of a beam)
прогиб
degradation
degradação
Ø
degree of freedom
自由度 (zì yóu dù)
степень свободы
степен слободе
stupeň volnosti
درجة الحرية
Ø
degree of violation
违反度 (wei2 fan3 du4)
Ø
demand (a requirement)
solicitação
تطلّب
denominator
分母 (fen1 mu3)
مەخرەج
مقام
denote
обозначать
denote by
记为 (ji4 wei4)
обозначать через
Ø
dense
denso(a)
كثيف
density
密度 (mi4 du4)
زىچلىق
densité
densidade
كثافة
Ø
dependent on
dépendant(e) de
Ø
dependent variable
ئەگىشىپ ئۆزگەرگۈچى مىقدار
Ø
deposition
deposição
Ø
depth
چوڭقۇرلۇق
Ø
derivation (of a formula)
推导 (tuī dǎo)
вывод
اشتقاق
Ø
derivative (chemistry)
衍生物 (yǎn shēng wù)
dérivé
مشتق
Ø
derivative (of a function)
导数 (dǎo shù)
dérivée
извод
derivace
دالة مشتقة
Ø
derivative information
导数信息 (dao3 shu4 xin4 xi1)
Ø
derivative-free optimization
optimisation sans dérivées
Ø
derive
推导 (tui1 dao3)
كەلتۈرۈپ چىقارماق
يشتق
Ø
descend
下降 (xià jiàng)
تۆۋەنلىمەك
опадати
pokles
descent direction
下降方向 (xia4 jiang4 fang1 xiang4)
descent method
下降方法 ; 下山法 (xià jiàng fāng fǎ; xia4 shan1 fa3)
descriptive geometry
سىزمىچىلىق گېئومېتىرىيىسى
Ø
design (noun)
设计 (she4 ji4)
لايىھە
дизајн
návrh
Ø
destabilize
déstabiliser
detailed discussion
详细讨论 (xiang2 xi4 tao3 lun4)
determinant (adj.)
детерминантный (ое/ая/ые)
محدد
determinant (noun)
行列式 (háng liè shì)
دېتېرمىنانت
определитель
déterminant
детерминанта
determinant
محددة
Ø
deterministic
déterministe
Ø
develop (trans.)
راۋاجلاندۇرماق
Ø
device
ئاپپارات
diagonal block
диагональный блок
diagonal element
диагональный элемент
diagonal entry
coefficient de la diagonale
diagonal matrix
对角矩阵 (dui4 jiao3 ju4 zhen4)
диагональная матрица
diagonální matice
مصفوفة قطرية
Ø
diagram
diagramme
رسم توضيحي
diameter
دىئامېتىر
قطر
diatomaceous earth
terre de diatomée
Ø
difference (in height or level)
dénivelée
Ø
difference (number)
差 (chā)
ئايرىما
разность
difference quotient
差商 (cha1 shang1)
Ø
different from zero
отличный (ое/ая/ые) от нуля
غير منعدم
Ø
differentiability
可微性 (ke3 wei1 xing4)
قابلية الاشتقاق
Ø
differentiable
可微的 (ke3 wei1 de)
قابل للاشتقاق
Ø
differentiable function
可微函数 (ke3 wei1 han2 shu4)
دالة قابلة للاشتقاق
Ø
differential (noun)
微分 (wēi fēn)
دىففېرېنسىئال
différentielle
диференцијал
diferenciál
تفاضل
Ø
differential calculus
calcul différentiel
حساب تفاضلي
Ø
differential equation
微分方程 (wēi fēn fāng chéng)
дифференциальное уравнение
équation différentielle
диференцијална једначина
diferenciální rovnice
معادلة تفاضلية
Ø
differential evolution model
modèle d'évolution différentielle
Ø
differential geometry
微分几何学 (wēi fēn jǐ hé xué)
géométrie différentielle
диференцијална геометрија
diferenciální geometrie
هندسة تفاضلية
Ø
differentiation
différentiation
اشتقاق
dimension
dimension
بعد
Ø
dioxide
dióxido
ثنائي الأكسيد
Ø
diphtheria
дифтерия
direct input adaptation
直接输入自适应 (zhi2 jie1 shu1 ru4 zi4 shi4 ying4)
Ø
direct method
直接法 (zhi2 jie1 fa3)
direct-search method
直接搜索法 (zhi2 jie1 sou1 suo3 fa3)
direction
方向 (fang1 xiang4)
يۆنىلىش
направление
اتجاه
Ø
directional derivative
方向导数 (fang1 xiang4 dao3 shu4)
Ø
directly solve
直接求解 (zhi2 jie1 qiu2 jie3)
Ø
discrete
дискретный (ое/ая/ые)
discrete Fourier transform
transformation de Fourier discrète
Ø
discrete grid
grille discrète
Ø
discrete system
дискретная система
discretization
discrétisation
Ø
discuss
مۇھاكىمە قىلماق
ناقش
Ø
disk
disque
قرص
Ø
displacement
位移 (wèi yí)
померај
vychýlení
dissolution
溶解 (rong2 jie3)
ئېرىش
растворение
dissolution
dissolution rate
溶解速度 (rong2 jie3 su4 du4)
نسبة الذوبان
dissolve
溶 (rong2)
أذاب
dissolved oxygen
溶解氧 (rong2 jie3 yang3)
أوكسيجين مذاب
distance (noun)
距离 (ju4 li2)
يىراقلىق
растојање
vzdálenost
مسافة
distinct (mathematics)
distinct(e)
Ø
distributive law
分配率 (fēn pèi lü4)
распределительный закон
disturbance
perturbation
diverge
发散 (fa1 san4)
diverger
تباعد
Ø
divergence (behavior)
divergence
تباعد
Ø
divergent integral
发散积分 (fā sàn jī fēn)
تكامل متباعد
Ø
divide (into segments)
分割 (fen1 ge1)
قسّم
Ø
division (operation)
除法 (chú fǎ)
деление
dělení
قسمة
Ø
division point
分划点 (fen1 hua4 dian3)
Ø
document (noun)
文献 (wen2 xian4)
وثيقة
Ø
domain (of a function)
值域 (zhi2 yu4)
ئېنىقلىنىش ساھەسى
домен (функције)
definiční obor
مجال تعريف
Ø
domain (set)
دائىرە
مجال
Ø
dope (verb)
dopar
Ø
doped
dopado(a)
Ø
DPT vaccine
коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина
Ø
drawback
缺点 (que1 dian3)
Ø
drop (a term in an equation)
舍掉 ; 舍去 (shě diào; she3 qu4)
duodenum
十二指肠 (shi2 er4 zhi3 chang2)
العفج / الإثنا عشر
Ø
dynamic equation
équation dynamique
Ø
dynamic programming
动态规划 (dong4 tai4 gui1 hua4)
динамичко програмирање
dynamické programování
Ø
dynamic response
resposta dinâmica
Ø
dynamic response time
tempo de resposta dinâmica
Ø
dynamic system
système dynamique
Ø
dynamically
dinamicamente
Ø
dynamics
dynamique
dysprosium (noun)
镝 (di1)
دىسپروزىي
диспрозий
dysprosium