(NORMAL SITE)
palladium (noun)
钯 (ba3)
پاللادىي
палладий
palladium
بالاديوم
Ø
papilloma
папиллома
Ø
parabola
抛物线 (pao1 wu4 xian4)
شلجم
Ø
parabolic well
параболическая яма
Ø
paracetamol
парацетамол
parallel (adj.)
پاراللېل
параллельный (ое/ая/ые)
متواز
parallel lines
平行线 (ping2 xing2 xian4)
پاراللېل سىزىق
خطوط متوازية
parallel projection
پاراللېل پرويېكسىيە
إسقاط متواز
parallel to one another
ئۆزئارا پاراللېل
متوازيان
parallelepiped
پاراللېلېپىپېد
متوازي السطوح
parallelogram
پاراللېل تۆت تەرەپلىك
متوازي الأضلاع
parameter
参数 (can1 shu4)
پارامېتىر
paramètre
parametr
parâmetro
parameter adaptation
参数自适应 (can1 shu4 zi4 shi4 ying4)
Ø
parameterization
paramétrisation
Ø
parameterize
paramétrer
Ø
parametric curve
courbe paramétrée
Ø
parietal bone
os pariétal
Ø
parotitis
паротит
partial convexity
частичная выпуклость
تحدب جزئي
Ø
partial differentiation
différentiation partielle
تفاضل جزئي
particular case
частный случай
cas particulier
حالة خاصة
Ø
pass through (a point)
دىن|تىن ئۆتمەك...
Ø
path integral
intégrale de chemin
Ø
pattern
模式 (mo2 shi4)
vzor
Ø
pattern recognition
模式识别 (mo2 shi4 shi2 bie2)
rozpoznávání
Ø
Pauli matrices
泡利矩阵 (pao4 li4 ju3 zhen4)
матрицы Паули
matrices de Pauli
Ø
Peano kernel theorem
Peano核定理 (Peano he2 ding4 li3)
مبرهنة نواة بيانو
Ø
penalty function
罚函数 (fa2 han2 shu4)
pentagon
بەش تەرەپلىك
مخمس
pentagonal prism
بەش قىرلىق پرىزما
موشور خماسي
pentagonal pyramid
بەش قىرلىق پىرامىدا
هرم خماسي
Ø
per unit area
par unité d'aire
وحدة مساحة
Ø
percent
پىرسەنت
بالمئة
Ø
performance
desempenho
perimeter (length)
ئايلانما ئۇزۇنلۇقى
محيط
perimeter (location)
ئايلانما
محيط
Ø
periodic
périodique
دوري
Ø
periodic solution
solution périodique
حل دوري
Ø
periodic table of elements
元素周期表 (yuan2 su4 zhou1 qi1 biao3)
Ø
permaculture
permaculture
permutation (math)
排列 (pai2 lie4)
перестановка
permutation
permutation matrix
置换矩阵 (zhi4 huan4 ju3 zhen4)
матрица перестановки
matrice de permutation
Ø
peroxide value
перекисное число
persistent excitation
持续激励 (chi2 xu4 ji1 li4)
perspective projection
مەركىزىي پرويېكسىيە
perturbation
摄动 (she4 dong4)
Ø
pertussis
коклюш
Ø
Petri dish
чашка Петри
Ø
petroleum products
нефтепродукты
pH
pH值 (pH zhi2)
كىسلاتا - ئىشقارلىق دەرىجە
водородный показатель
potentiel hydrogène
phase (of a sinusoid)
phase
طور
Ø
phase diagram
diagramme de phase
Ø
phase plane
plan de phase
phase shift
déphasage
فرق الطور
phenomenon
现象 (xian4 xiang4)
ھادىسە
phénomène
ظاهرة
phosphorus (noun)
磷 (lin2)
فوسفور
фосфор
phosphore
فوسفور
Ø
photocatalysis
photocatalyse
Ø
physical
físico(a)
فيزيائي
Ø
physical interpretation
interprétation physique
تأويل فيزيائي
Ø
physical system
système physique
نظام فيزيائي
Ø
physics
物理学 (wù lǐ xuě)
فىزىكا
physique
الفيزياء
picogram
皮克 (pi2 ke4)
پىكوگرام
пикограмм
picogramme
بيكوغرام
piecewise-constant
constant(e) par morceaux
piecewise-continuous
continue par morceaux
piecewise-defined function
分段函数 (fēn duàn hán shù)
بۆلەكلەرگە بۆلۈنگەن فۇنكسىيە
fonction définie par morceaux
po částech definovaná funkce
piezoelectricity
piézoélectricité
pivot (noun)
主元 (zhu3 yuan2)
Ø
planar
planaire
مستو
plane
平面 (ping2 mian4)
تەكشىلىك
плоскость
plan
раван
rovina
مستوى
plant-model mismatch
模型失配 (mo2 xing2 shi1 pei4)
Ø
plate (construction)
пластина
Ø
platelet
тромбоцит
platinum (noun)
铂 (bo2)
پلاتىنا
платина
platine
بلاتين
pleura
胸膜 (xiong1 mo2)
غشاء الجنب
Ø
pleural cavity
плевральная полость
pleurisy
胸膜炎 (xiong1 mo2 yan2)
ذات الجنب
Ø
pleuropulmonary adhesions
плевропульмональные спайки
Ø
plot (noun)
图(tu2)
گرافىك
plutonium (noun)
钚 (bu4)
پلۇتونىي
плутоний
plutonium
بلوتونيوم
pneumatic
气力的 (qi4 li4 de)
Ø
pneumococcus
пневмококк
Ø
pneumofibrosis
пневмофиброз
Ø
Poincaré's index theorem
théorème de l'index de Poincaré
Ø
Poincaré-Bendixson theorem
théorème de Poincaré-Bendixson
مبرهنة بوانكاريه بندكسون
Ø
point (in space)
点 (dian3)
نۇقتا
точка
point
bod
نقطة
Ø
point of tangency
ئۇرۇنۇش نۇقتىسى
نقطة التماس
Ø
polarizability
поляризуемость
polarization
polarização
استقطاب
pole (stability)
pôle
قطب
Ø
poliomyelitis
полиомиелит
polonium (noun)
钋 (po1)
پولونىي
полоний
polonium
بولونيوم
polyethylene
聚乙烯 (ju4 yi3 xi1)
полиэтилен
عديد الإيثيلين
polygon
كۆپ تەرەپلىك
مضلع
Ø
polyharmonic
polyharmonique
polyhedron
كۆپ ياقلىق
متعدد السطوح
Ø
polynomial (noun)
多项式 (duo1 xiang4 shi4)
كۆپ ئەزالىق
многочлен
polynôme
полином
polynom
حدودية
Ø
polynomial interpolation
多项式插值 (duo1 xiang4 shi4 cha1 zhi2)
polypropylene
聚丙烯 (ju4 bing3 xi1)
полипропилен
عديد البروبلين
Ø
polytope
多胞形 (duo1 bao1 xing2)
политоп
polytope
Ø
porous electrode
eletrodo poroso
Ø
position (noun)
position
positive (number)
مۇسبەت
positif(ve)
موجب
positive (screening)
阳性 (yang2 xing4)
مۇسبەت
положительный
positif(ve)
positive basis
正基 (zheng4 ji1)
positive constant
正常数 (zheng4 chang2 shu4)
مۇسبەت تۇراقلىق سان
ثابتة موجبة
positive definite
正定的 (zheng4 ding4 de)
Ø
positive fractional exponent
مۇسبەت كەسىر كۆرسەتكۈچلۈك دەرىجە
Ø
positive half-axis
مۇسبەت يېرىم ئوق
positive integer
正整数 (zheng4 zheng3 shu4)
pozitivní celé číslo
عدد صحيح موجب
Ø
positive integer exponent
مۇسبەت پۈتۈن كۆرسەتكۈچلۈك دەرىجە
positive number
正数 (zheng4 shu4)
مۇسبەت سان
عدد موجب
Ø
positive root
正根 (zheng4 gen1)
مۇسبەت يىلتىز
جذر موجب
positive spanning set
正生成集 (zheng4 sheng1 cheng2 ji2)
positive-definite matrix
正定矩阵 (zheng4 ding4 ju3 zhen4)
postulate
постулат
potassium (noun)
钾 (jia3)
كالىي
калий
potassium
بوتاسيوم
Ø
potential well
потенциальная яма
Ø
power (exponent)
كۆرسەتكۈچلۈك دەرىچە؛ كۆرسەتكۈچ
степень
power conditioner
condicionador de potência
Ø
power converter
conversor de potência
Ø
power demand
demanda de potência
Ø
power distribution
电力分配 (dian4 li4 fen1 pei4)
Ø
power function
دەرىجىلىك فۇنكسىيە
Ø
power generation
geração de potência
Ø
power set
幂集 (mì jí)
potenční množina
Ø
practical value
实际价值 (shi2 ji4 jia4 zhi2)
практическое значение
praktická hodnota
praseodymium (noun)
镨 (pu3)
پرازېئودىمىي
празеодим
praséodyme
Ø
precisely
精确地 (jing1 que4 de)
precision
精确度 ; 精度 (jīng què dù; jing1 du4)
ئېنىقلىق
точность
přesnost
preconditioned
预条件的 (yu4 tiao2 jian4 de)
Ø
predetermined
prédéterminé(e)
premultiplied
предварительно умноженный (ое/ая/ые)
present article
本文 (ben3 wen2)
preserve
保持 (bao3 chi2)
pressure
بېسىم
pressão
ضغط
Ø
pressure difference
بېسىم پەرقى
Ø
prime number
质数 (zhì shù)
прост број
prvočíslo
عدد أولي
principal minor
главный минор
principle
原理 (yuan2 li3)
پرىنسىپ
принцип
principe
princip
princípio
مبدأ
Ø
principle of linear superposition
принцип линейного наложения
مبدأ التراكب الخطي
principle schematic
原理示意图 (yuan2 li3 shi4 yi4 tu2)
prism (geometry)
پرىزما
موشور
Ø
probability density function
概率密度函数 (gai4 lǜ mi4 du4 han2 shu4)
функция плотности вероятности
densité de probabilité
probability theory
ئېھتىماللىق نەزىرىيىسى
теория вероятностей
teorie pravděpodobnosti
نظرية الاحتمال
Ø
problem
问题 (wen4 ti2)
задача
problém
problema
مسألة
process
过程 (guo4 cheng2)
processo
process model
过程模型 (guo4 cheng2 mo2 xing2)
product (multiplication)
كۆپەيتمە
произведение
produit
součin, produkt
جداء
Ø
product permutation
produit de permutations
production cost
生产成本 (sheng1 chan3 cheng2 ben3)
تەننەرخ باھا
production efficiency
生产效率 (sheng1 chan3 xiao4 lü4)
progesterone
孕酮 (yun4 tong2)
прогестерон
progestérone
بروجسترون
Ø
program (noun)
پروگرامما
programme
برنامج
Ø
programming
规划 (gui1 hua4)
програмирање
programování
برمجة
project (verb)
پرويېكسىيىلىمەك
أسقط
Ø
projectile proton
налетающий протон
projection
射影 (she4 ying3)
پرويېكسىيە
إسقاط
projection line
پرويېكسىيە سىزىقى
خط الإسقاط
projection plane
پرويېكسىيە تەكشىلىكى
مستوى الإسقاط
prolactin
催乳激素 (cui1 ru3 ji1 su4)
پرولاكتىن
пролактин
prolactine
هرمون الحليب
promethium (noun)
钷 (po3)
پرومېتىي
прометий
promethium
بروميثيوم
proof
论证 ; 证明 (lùn zhèng; zhèng míng)
ئىسپات
доказательство
démonstration
доказ
důkaz
برهان
Ø
proof by induction
доказательство индукцией
Ø
propane
propano
بروبان
Ø
proper subgroup
собственная подгруппа
sous-groupe propre
proper subset
真子集 (zhen1 zi3 ji2)
مجموعة جزئية فعلية
property
性质 (xing4 zhi4)
خۇسۇسىيەت
свойство
propriété
vlastnost
propriedade
خاصية
proportional
пропорциональный (ое/ая/ые)
proportionnel(le)
متناسب
proportionality
proportionnalité
تناسب
proposition
命题 (ming4 ti2)
предложение
proposition
Ø
prostatitis
простатит
protactinium (noun)
镤 (pu2)
پروتاكتىنىي
протактиний
protactinium
بروتكتينيوم
Ø
protein folding
蛋白质折叠 (dan4 bai2 zhi4 zhe2 die2)
Ø
prove
证明 (zhèng míng)
ئىسپاتلىماق
доказать
dokázat
برهن
Ø
provide (an input to an algorithm)
给出 (gei3 chu1)
pseudoinverse (matrix)
псевдообратная матрица
pseudoinverze
psoriasis
псориаз
Ø
puericulture
puériculture
pump (noun)
泵 (beng4)
Ø
pure
puro(a)
خالص
Ø
pure hydrogen
hidrogênio puro
هيدروجين خالص
Ø
pure water
ساپ سۇ
ماء خالص
Ø
purely imaginary
purement imaginaire
Ø
purely real
purement réel(le)
purify
净化 (jing4 hua4)
pyramid
پىرامىدا
هرم
pyramidal frustum
كېسىك پىرامىدا
جذع هرم