Feel free to mouse around the map of Xinjiang below and click on the regions whose local vocabulary you are curious about. If you want to contribute your own words or images, then please send them to me at gene.a.bunin@ccapprox.info and I will be happy to add them.

Qumul (Hami) (304)
Keriya (Yutian) (180)
Makit (Maigaiti) (70)
Lopnur (Yuli) (151)
Hotan (Hetian) (208)
Maralbexi (Bachu) (24)
Aksu (Akesu) (23)
Turpan (Tulufan) (101)
Ili (Yili) (117)
Guma (Pishan) (12)
Kashgar (Kashi) (113)
Niya (Minfeng) (111)
Yengisar (Yingjisha) (1)
Kuqa (Kuche) (24)
Pichan (Shanshan) (50)
Kalpin (Keping) (4)
Tarim (Talimu) (2)
Shayar (Shaya) (17)
Toksun (Tuokexun) (1)
Dolan (1)
Artux (Atushi) (11)
Kargilik (Yecheng) (5)
Korla (Ku'erle) (1)
Qira (Cele) (3)
Karakax (Moyu) (1)
Yarkant (Shache) (2)
ALL (1351)
Keriya (Yutian) Makit (Maigaiti) Lopnur (Yuli) Maralbexi (Bachu) Guma (Pishan) Niya (Minfeng) Yengisar (Yingjisha) Kuqa (Kuche) Pichan (Shanshan) Kalpin (Keping) Shayar (Shaya) Toksun (Tuokexun) Dolan Artux (Atushi) Kargilik (Yecheng) Korla (Ku'erle) Qira (Cele) Karakax (Moyu) Yarkant (Shache) Qumul (Hami) Hotan (Hetian) Aksu (Akesu) Turpan (Tulufan) Ili (Yili) Kashgar (Kashi) Tarim (Talimu)